Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Δελτίο Τύπου Ευρ. Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων "Come Out & Play!"

Υλοποίηση Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων “Come Out & Play!”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

Το Δίκτυο Νέων Ελλάδας (Youthnet Hellas), σε συνεργασία με την Κίνηση Νέων Έδεσσας, πρόκειται να υλοποιήσει Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Erasmus+) στην Έδεσσα στο χρονικό διάστημα 29.07-05.08 του 2015.
Στο Πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 38 Νέοι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ελλάδα), με αντικείμενο ενασχόλησης τον εθισμό στο διαδίκτυο και τους υγιεινούς τρόπους διαβίωσης και συμπεριφοράς.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό να υποδείξει τη σημασία των υπαίθριων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών ως μέσο καταπολέμησης του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο και του φαινόμενου της “videophilia”. Αυτό θα επιτευχθεί με έναν πολύ διασκεδαστικό, συμμετοχικό και μαθησιακό τρόπο.
Η υλοποίηση του σχεδίου θα βασιστεί στα «παιχνίδια δρόμου» (street games) που παίζονται ή παίζονταν σε κάθε χώρα, συχνά από τις παλαιότερες γενιές. Οι συμμετέχοντες νέοι από κάθε χώρα θα αφήσουν τους υπολογιστές και τα κινητά στην άκρη και θα βγουν έξω (στην περιοχή των Καταρρακτών) για να παίξουν με τους υπόλοιπους και με άτομα της τοπικής κοινωνίας.
Θα παρουσιάσουν τα υπαίθρια παιχνίδια που παίζονται σε κάθε χώρα, θα δοκιμάσουν να τα παίξουν με τους υπολοίπους, θα συνεργαστούν μεταξύ τους, θα αθληθούν και θα ψυχαγωγηθούν.
Μετά τα παιχνίδια θα ακολουθούν συζητήσεις και εργαστήρια, κατά τα οποία θα αποτυπώνονται οι εντυπώσεις από την εμπειρία των υπαίθριων δραστηριοτήτων, θα εξετάζονται τα θέματα του εθισμού στο διαδίκτυο και στους υπολογιστές και θα αναλύεται η σημασία των υγιεινών τρόπων διαβίωσης και συμπεριφοράς.
Όλες οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
Μερικοί σημαντικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Ενθάρρυνση υπαίθριων δραστηριοτήτων ως μέσο προώθησης υγιών συμπεριφορών και τρόπων ζωής και ως μέσο ενίσχυσης της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής υγείας των νέων.
• Η διαπολιτισμική μάθηση και η εξερεύνηση στοιχείων της κουλτούρας και της πολιτισμικής ταυτότητας των συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση των χωρών τους μέσω των παιχνιδιών δρόμου του χθες και του σήμερα.
• Η διαγενεακή προσέγγιση των νέων με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
• Η καλλιέργεια κοινωνικών, ατομικών, ομαδικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων.
• Η ένταξη και η ενεργητική συμμετοχή ατόμων με μειωμένες ευκαιρίες στο πρόγραμμα.
• Η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση γνώσης για τις παρενέργειες των μοντέρνων τεχνολογικών μέσων, τους κινδύνους που κρύβει η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και για το φαινόμενο της “videophilia”.
• H δημιουργία εγχειριδίου (με κατάλογο παιχνιδιών και αναλυτικές οδηγίες) και DVD/ηλεκτρονικού υλικού με όλα τα παιχνίδια δρόμου των διαφορετικών χωρών των συμμετεχόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία του project (με διαρκείς αναρτήσεις και άμεση ενημέρωση) μέσα από την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί (http://come-out-and-play-2015.blogspot.gr/) και την επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου Νέων Ελλάδας (www.youthnet.gr).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

In English 


Press Release


Youth Exchange Come Out & Play!
(funded by Erasmus+)
Youthnet Hellas, in association with Youth Movement of Edessa, is organizing a youth exchange in Edessa (Greece) at 29.07.2015 – 05.08.2015, in the frame of the Erasmus+ program for Youth.

38 youngsters from 7 European countries (Italy, Romania, Hungary, Czech Republic, Bulgaria, Slovakia and Greece) will take part in this project that mainly examines the issues of internet and on-line gaming addiction and explores healthy ways of living.

The project “Come Out & Play!” has an aim to outline the importance of outdoor activities and street games as means of dealing with young people’s addiction to internet and the “videophilia” phenomenon. This will be achieved with a very entertaining, participatory and learning way.
The main idea of the project will be based on the street games that are or were played in various countries, usually by the older generations. The participant youngsters will leave their computers and smart phones aside and they will get out to play with each other and with the locals.

They will present the outdoor games that are played in their countries, they will test and play them with the rest, exercise, cooperate with each other and entertain themselves.
After the games, there will be discussions and workshops, whereby the impressions from the experience of outdoor games will be described, issues of addiction to internet and computers will be examined and the importance of healthy behaviors and ways of living will be analyzed. All activities and workshops will be realized in the frame of non-formal and informal learning.

Some of the most important goals of the project are the following:
• To encourage outdoor activities as means of promoting healthy behaviors and ways of living and as a means of reinforcing the mental, psychological and physical health of young people.
• To create intercultural learning and to discover cultural elements and identities of participants and their countries through the street games played today and in the past.
• The inclusion and active participation in the project of young people with fewer opportunities.
• The intergenerational approach of youngsters with older people.
• The development of social, personal, group skills amongst participants and to reinforce their self esteem and self confidence.
• To sensitize and provide knowledge about the side-effects of modern technological means, about the dangers hidden in getting addicted to internet and about the phenomenon of “videophilia”.
• To create a handbook (with a catalogue of all games and detailed instructions) and a DVD/electronic material with all outdoor games that were presented from the various countries of participants.

The progress of the project (with updated information and audiovisual material) can be followed through the website of the project (http://come-out-and-play-2015.blogspot.gr/) and the official website of Youthnet Hellas (www.youthnet.gr).
 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου